การคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่น #เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่น

และ #เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ#ประจำปี 2567

การคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่น#เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567

มีส่วนราชการรับผิดชอบในการคัดเลือกจำนวน 17 หน่วยงาน

#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรจำนวน 163 คน

สำหรับปีนี้ เด็กและเยาวชนผู้สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานในจังหวัดนั้น ๆ ตามที่ #สพฐ. มอบหมาย ดังนี้

1 #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทุกเขต เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการคัดเลือก จังหวัดละ 1 คน

2 #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการคัดเลือก จังหวัดละ 1 คน

3 #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 1 คน

สำหรับ เด็กนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ มีจำนวน 225 คน แบ่งเป็น 5 ประเภท

1 #ด้านวิชาการ 2 #ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

3 #ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ 4 #ด้านกีฬาและนันทนาการ

5 #ด้านศีลธรรม#คุณธรรมและจริยธรรม

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็น ต้นไป (อายุไม่เกิน 18 ปี) และมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

รายละเอียดและใบสมัคร : https://www.moe.go.th/เด็กและเยาวชน-67

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน
  3. เพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
  4. เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
  5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

Updated: 15 สิงหาคม 2023 — 11:39 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *