หมวดหมู่: ทั่วไป

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 15 (NB-Youth Camp #15)

ประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 15 (NB-Youth Camp #15) โดยมีเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการรวม 3 จังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,050 คน (เด็กหรือเยาวชน 3 คน ต่อ 1 โรงเรียน) ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น 3 จังหวัด ดังนี้

จุดที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ อาคารหอประชุมสโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ

จุดที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 จังหวัดขอนแก่น

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

จุดที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่

ณ อาคารหอประชุมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่

การสรรหาและพิจารณาคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ #ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศ ประกาศ #รางวัลพระราชทาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ #ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ด้าน โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
๑) ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
๒) ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
๓) ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๔) ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

เพื่อเข้ารับ #พระราชทานโล่เกียรติยศ และ #เกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียด ดังแนบ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด โหลดใบสมัคร

เกียรติบัตรการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร และดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร ได้ที่ QR CODE รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม งานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และงานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2567

ประกาศผลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

#เสริมสร้างทักษะอาชีพ และ #การมีรายได้ระหว่างเรียน

#นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปี พ.ศ.2567

#เสริมสร้างทักษะอาชีพ และ #การมีรายได้ระหว่างเรียน

💯#พัฒนา #ต่อยอด #ห้องแล็บ #สอนอาชีพ #โรงเรียน #ต้นแบบ #สหกรณ์โรงเรียน

#ทักษะอาชีพ #อาชีพในฝันของหนู

#ค้นพบความถนัด #ห้องแล็บสอนอาชีพ

การประกวดเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินนโยบายในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา เพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งการปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรมและองค์ความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และไซเบอร์ อย่างสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาบทบาทและภารกิจด้านความปลอดภัของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นช่วงเวลาของการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ของบุตรหลานของประชาชนผู้รับบริการจึงขอแจ้งเวียนมาตรการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนในการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา