หมวดหมู่: ทั่วไป

เกียรติบัตรการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร และดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร ได้ที่ QR CODE รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม งานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และงานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2567

ประกาศผลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

#เสริมสร้างทักษะอาชีพ และ #การมีรายได้ระหว่างเรียน

#นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปี พ.ศ.2567

#เสริมสร้างทักษะอาชีพ และ #การมีรายได้ระหว่างเรียน

💯#พัฒนา #ต่อยอด #ห้องแล็บ #สอนอาชีพ #โรงเรียน #ต้นแบบ #สหกรณ์โรงเรียน

#ทักษะอาชีพ #อาชีพในฝันของหนู

#ค้นพบความถนัด #ห้องแล็บสอนอาชีพ

การประกวดเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินนโยบายในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา เพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งการปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรมและองค์ความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และไซเบอร์ อย่างสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาบทบาทและภารกิจด้านความปลอดภัของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นช่วงเวลาของการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ของบุตรหลานของประชาชนผู้รับบริการจึงขอแจ้งเวียนมาตรการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนในการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

การคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่น #เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่น

และ #เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ#ประจำปี 2567

การคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่น#เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567

มีส่วนราชการรับผิดชอบในการคัดเลือกจำนวน 17 หน่วยงาน

#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรจำนวน 163 คน

สำหรับปีนี้ เด็กและเยาวชนผู้สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานในจังหวัดนั้น ๆ ตามที่ #สพฐ. มอบหมาย ดังนี้

1 #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทุกเขต เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการคัดเลือก จังหวัดละ 1 คน

2 #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการคัดเลือก จังหวัดละ 1 คน

3 #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 1 คน

สำหรับ เด็กนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ มีจำนวน 225 คน แบ่งเป็น 5 ประเภท

1 #ด้านวิชาการ 2 #ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

3 #ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ 4 #ด้านกีฬาและนันทนาการ

5 #ด้านศีลธรรม#คุณธรรมและจริยธรรม

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็น ต้นไป (อายุไม่เกิน 18 ปี) และมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

รายละเอียดและใบสมัคร : https://www.moe.go.th/เด็กและเยาวชน-67

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน
  3. เพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
  4. เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
  5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

ประกาศสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน