เดือน: กันยายน 2565

การติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือต้นแบบของ สพฐ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2565

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนม สพม. นครพนม
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ปี 55 สพม. นครพนม
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปี 58 สพป. นครพนม เขต 1
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ปี 55 สพม. สกลนคร
โรงเรียนบ้านยางคำ ปี 61 สพป. สกลนคร เขต 3
โรงเรียนบ้านขามป้อม ปี 58 สพป. มุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาลัย ปี 55 สพป. มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโพนทัน ปี 64 สพป. ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม ปี 61 สพป. ยโสธร เขต 1

พิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565
เลขาธิการ กพฐ. (นายอัมพร พินะสา) มอบโล่รางวัลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 24 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การสนับสนุน จำนวน 4 สพท. ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

https://www.facebook.com/sportact.obec.go.th

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดประสบการณ์สร้างความยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี และการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดประสบการณ์สร้างความยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี และการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566

ด้วยสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ได้ดำเนินภารกิจในการปลูกฝัง อบรมเยาวชน ชาย – หญิง อายุระหว่าง 15 – 30 ปี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทยจนเกิดความศรัทธาและเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังกล่าว สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดจึงกำหนดให้มีการมอบรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน

ในการนี้ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานในสังกัดของท่าน ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. 2561 (หมายเหตุ
แก้ไขข้อความหน้า 5 ข้อ 6.1.1 อาสายุวกาชาดหมายถึง เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปี) และผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทำรูปเล่ม ดังนี้

1. เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย เท่านั้น

2. จัดเรียงเอกสารแต่ละประเภทให้ตรงตามเกณฑ์ และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ

3. จัดทำต้นฉบับพร้อมสำเนา รวม 5 ชุด (ต้นฉบับควรเป็นรูปแบบสี่สี) และใส่เลขหน้ากำกับทั้ง 5 ชุด

4. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูล รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่http://thaircy.redcross.or.th และ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่งผลงานมายังสำนักงานยุวกาซาดและอาสาสมัครกาชาดภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อนึ่ง สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนผลงานทุกประเภท

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นำโดย นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และบุคลากรสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

การติดตามการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือต้นแบบของ สพฐ. ภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม ปี 64 สพม. ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านหนองกก ปี 64 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนตาลกง ปี 55 สพป. เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ปี 64 สพม. เพชรบุรี
โรงเรียนคงคาราม ปี 58 สพม. เพชรบุรี
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ปี 55 สพป. ราชบุรี เขต 1
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปี 64 สพม. ราชบุรี
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ปี 58 สพป. กาญจนบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ปี 61 สพป. กาญจนบุรี เขต 3