วัน: 5 เมษายน 2567

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 15 (NB-Youth Camp #15)

ประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 15 (NB-Youth Camp #15) โดยมีเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการรวม 3 จังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,050 คน (เด็กหรือเยาวชน 3 คน ต่อ 1 โรงเรียน) ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น 3 จังหวัด ดังนี้

จุดที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ อาคารหอประชุมสโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ

จุดที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 จังหวัดขอนแก่น

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

จุดที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่

ณ อาคารหอประชุมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่

การสรรหาและพิจารณาคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ #ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศ ประกาศ #รางวัลพระราชทาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ #ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ด้าน โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
๑) ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
๒) ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
๓) ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๔) ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

เพื่อเข้ารับ #พระราชทานโล่เกียรติยศ และ #เกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียด ดังแนบ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด โหลดใบสมัคร