หมวดหมู่: ทั่วไป

การคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่น #เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่น

และ #เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ#ประจำปี 2567

การคัดเลือก #เด็กและเยาวชนดีเด่น#เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567

มีส่วนราชการรับผิดชอบในการคัดเลือกจำนวน 17 หน่วยงาน

#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรจำนวน 163 คน

สำหรับปีนี้ เด็กและเยาวชนผู้สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานในจังหวัดนั้น ๆ ตามที่ #สพฐ. มอบหมาย ดังนี้

1 #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทุกเขต เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการคัดเลือก จังหวัดละ 1 คน

2 #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการคัดเลือก จังหวัดละ 1 คน

3 #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 1 คน

สำหรับ เด็กนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ มีจำนวน 225 คน แบ่งเป็น 5 ประเภท

1 #ด้านวิชาการ 2 #ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

3 #ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ 4 #ด้านกีฬาและนันทนาการ

5 #ด้านศีลธรรม#คุณธรรมและจริยธรรม

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็น ต้นไป (อายุไม่เกิน 18 ปี) และมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

รายละเอียดและใบสมัคร : https://www.moe.go.th/เด็กและเยาวชน-67

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน
  3. เพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
  4. เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก
  5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

ประกาศสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ประกาศสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)

ประกาศสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2566
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม(ค่ายลูกเสือภูเขาทอง) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประกวดวาดภาพสด”๓๐ ปีศิลป์สิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเรียนเชิญ ประกวดวาดภาพสด “๓๐ ปีศิลป์สิรินธร ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ และทุนการศึกษา 100,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร ในหัวข้อ “เลย มหัศจรรย์” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร จ.เลย

แบบสอบถามเรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ ‼️ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบ ร่วมกรอกแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 เพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY ข้อ 3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย เน้นการดำเนินงานกับสภานักเรียน สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของท่าน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

รายละเอียดคู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

https://studentact.net/book/8?openExternalBrowser=1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดสหกรณ์โรงเรียนให้เป็นห้องแลปสอนอาชีพ

โดย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน พุทธศักราช 2566