รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

รายละเอียด คลิ๊ก

ด้วย สลช. ได้แจ้งเวียนระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีปฏิบัติในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประเภทประจำหน่วยงานในส่วนกลาง ประเภทประจำจังหวัดหรือประจำกรุงเทพมหานครที่ได้รับแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก่อนประกาศนี้ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นผลให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ 366 / 2564 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ลงในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สกก. ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมลูกเสือ จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีปฏิบัติในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เข้ารับสมัครคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ผ่านการฝึกอบรม 4 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทลูกเสือสำรอง                     2. ประเภทลูกเสือสามัญ

3. ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่             4. ประเภทลูกเสือวิสามัญ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีปฏิบัติในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายนพ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ส่งไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

Updated: 8 พฤศจิกายน 2022 — 14:50 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *